Prace archeologiczne w III kwartale 2010 r

opublikowane: 4 października 2010

W III kwartale 2010 r. kontynuowano nadzór i badania archeologiczne na terenie byłego obozu w Gross-Rosen. Podczas robót ziemnych prowadzonych w ramach prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych przy barakach nr 17, 1, 2, 5, 12, 13, 15, 16, 19, przy krematorium, Blaupuncie oraz przy obiektach rekonstruowanych tzn. wieży strażniczej i baraku nr 7, częściowo odsłaniano partie przyfundamentowe obiektów oraz ich wnętrza.

Podczas tych robót odnaleziono kilka przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obozu. Były to min. fragmenty naczyń, drutu kolczastego, narzędzi budowlanych (dłuta, przecinaki), drobnych przedmiotów należących do więźniów – brzytew, widelców, szkatułek. Oprócz nadzoru nad pracami budowlanymi, po szczegółowej prospekcji terenu założono sondaże badawcze o numerach 2, 3, 4. Zlokalizowane są one w części więźniarskiej i koszarowej. Wyeksplorowano z nich kilkadziesiąt zabytków specjalnych, które są inwentaryzowane i opisywane na bieżąco. Można wśród nich wyselekcjonować kilka kategorii, według których, są klasyfikowane:
– zabytki medyczne
– sztuka obozowa
– elektrotechnika
– militaria
– wyroby użytkowe i osobiste więźniów
– przedmioty związane z funkcjonowaniem obozu