K+  K-      A  A  A
brama

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1940–1945)

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1940–1945) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gross-rosen.eu
Data publikacji strony internetowej: 2010.05.18.
Data ostatniej aktualizacji: 2019.05.02, 2021.03.26,2021.06.28, 2022.03.22, 27.02.2023
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. pewne dokumenty oraz prezentacje opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • zostały utworzone w innym celu niż publikacja na stronie internetowej,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na wpis do rejestru zabytków w 1963 roku cały teren byłego obozu koncentracyjnego Gross- Rosen wraz z historycznymi obiektami stanowiącymi infrastrukturę poobozową został objęty ochroną konserwatora zabytków. Wszelkie prace remontowo – konserwatorskie obiektów i urządzeń poobozowych mających wartość historyczną są prowadzone w celu zachowania autentyzmu Miejsca Pamięci bez jakichkolwiek ingerencji powodujących zmiany architektoniczne tych obiektów i zmiany ich funkcjonalności.

Biorąc pod uwagę powyższe, muzeum zapewnia:

– Na parkingu zostały wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

– Możliwość skorzystania ze schodołazu.

– Rampę podjazdową z barierką przy tylnym wejściu do budynku głównego.

– Pojazd elektryczny przystosowany do przewozu wózka inwalidzkiego.

– Muzeum posiada rampy najazdowe, oraz wózek inwalidzki.

– System audioprzewodników ze ścieżką oprowadzania w PJM oraz audiodeskrypcją.

– Informatory opisujące historyczne budowle byłego obozu alfabetem Braille’a wraz z arkuszami tyflograficznymi (termoformy).

– Makieta dotykowa dla osób z dysfunkcją wzroku – model byłego obozu.

– Tyflograficzny plan głównego budynku ekspozycyjnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Marcinem Kaźmierskim, e-mail: marcin.kazmierski@gross-rosen.eu, tel. +48 (74) 842-15-80 wew. 25.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Muzeum zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.