K+  K-      A  A  A
brama

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronach internetowych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (zwanych dalej: „Stroną internetową”).
2. Właścicielem Strony internetowej i jednocześnie administratorem danych osobowych pozostawianych za pośrednictwem formularzy jest Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
4. Administrator danych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich swoich Klientów.
§1
Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cele oraz podstawy prawne
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków; muzeum@gross-rosen.eu.
2. W muzeum został powołany Inspektor Ochrony Danych – e-mail: abi@vp.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
4. Poprzez Stronę internetową Administrator danych zbiera dane osobowe osób fizycznych (zwanych dalej Klientami) wykonujących czynności prawne polegające na zgłoszeniu do Newsletteru, wysyłanie zapytań poprzez Kartę poszukiwań więźniów oraz dokonywanie zakupów w Sklepie/Księgarni i wszelkich innych czynności związanych z zakupami (w tym zwrotów, wymiany, dochodzenia roszczeń reklamacyjnych).
5. Dane osobowe Klientów są zbierane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na przetwarzanie danych w związku z poszukiwaniem więźnia;
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na przesłanie informacji z Newsletteru;
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy kupna-sprzedaży;
6. Podczas wysłania zapytania poprzez Kartę poszukiwań więźnia, Klient podaje dane:
a) imię i nazwisko;
b) cel poszukiwań;
c) adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, kraj);
d) adres e-mail;
7. Podczas składania zamówienia na Newsletter Klient podaje dane:
a) adres e-mail;
8. Podczas składania zamówienia na kupno materiałów w Sklepie/Księgarni Klient podaje dane:
a) Imię i nazwisko;
b) adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, kraj);
c) nr telefonu;
d) adres e-mail;
9. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dla zapewnienia poprawności funkcjonalności tych usług.
10. W celu dochodzenia i egzekucji roszczeń dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane będą w celu udowodnienia istnienia tego roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
11. Przekazanie danych osobowych Administratorowi danych jest dobrowolne w związku z zawieranymi umowami kupna-sprzedaży oraz innymi usługami.
Niepodanie określonych w formularzach danych w procesie składania zamówień i zapytań uniemożliwi realizację zamówienia Klienta.

§2
Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: Art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi danych;
b) cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
c) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie zgodne z prawem przed jej cofnięciem;
d) cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator danych może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: Art. 15 RODO, w szczególności Klient ma:
a) prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, a także o planowanym okresie przechowywania danych;
c) prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.
3. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: Art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: Art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych jego danych osobowych;
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Strony internetowej, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: Art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności w przypadkach:
 gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
 gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych.
6. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: Art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: Art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym wobec profilowania;
8. Klient ma prawo zgłaszać skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
9. Klientowi ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§3
Udostępniane, powierzanie i przechowywane danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Strona internetowa na podstawie uzgodnień (udostępnianie danych) lub na podstawie powierzenia do przetwarzania (umowa powierzenia danych).
2. Strona internetowa korzysta z usług firm zewnętrznych, m.in.: hostingu, usług księgowych, systemy do marketingu bezpośredniego, systemy do analizy ruchu sieciowego, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
3. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim w celu dostarczenia zamówionych towarów.
4. Dane osobowe Klientów przechowuje się przez okres:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – do odwołania zgody lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 5 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata;
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 5 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.
5. W przypadku skierowania żądania Administrator danych udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§4
Adres IP oraz mechanizmy cookies
1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniach końcowych osób odwiedzających Stronę internetową o ile przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas życia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Stronę internetową produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie internetowej.
2. Strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne – do zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Mechanizm ten nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;
b) cookies trwałe – są przechowywane na dysku urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) analiz i badań oraz do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają ulepszyć obsługę Klientów;
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
4. Klienci Strony internetowej mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów – wtedy korzystanie ze Strony internetowej może okazać się utrudnione.
5. Strona internetowa może gromadzić adres IP Klienta, który jest wykorzystywany podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzenia analiz statystycznych, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer niepożądanych automatycznych programów „przeglądających” treści Strony internetowej.