K+  K-      A  A  A
brama

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny jest Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych; e-mail: muzeum@gross-rosen.eu.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: abi@vp.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób przebywających na terenie całego kompleksu Muzeum, jako prawnie uzasadniony cel rejestracji zdarzeń i zachowań.
4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2259 z późn.zm.) o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 dni – po tym czasie zostaną automatycznie nadpisane.
7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.