K+  K-      A  A  A
brama

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków.; muzeum@gross-rosen.eu.
 2. W muzeum został powołany Inspektor Ochrony Danych – e-mail: abi@vp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 5. realizacji umowy i świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;
 6. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora danych, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub wykonania usługi.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek wynika ze szczególnych przepisów prawa.
 11. Posiada Pani/Pan prawo:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przenoszenia swoich danych osobowych.

12. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.