K+  K-      A  A  A
brama

ZJAZD ARCHIWISTÓW POLSKICH

opublikowane: 15 września 2022

W dniach 7-9 września 2022 r. w Łodzi odbył się VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, w którym wzięły udział pracownice Działu Gromadzenia Zbiorów. Zjazd odbywał się pod hasłem „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci”.
W trakcie warsztatów, wykładów i paneli zastanawiano się jakie kryteria należy przyjąć przy wartościowaniu dokumentacji archiwalnej. Kolejnym poruszanym tematem były zagadnienia prawa archiwalnego w kontekście regulacji unijnych, ochronie danych osobowych i własności intelektualnej.
Ważnym tematem była również rola archiwów społecznych, archiwów życia codziennego i archiwów rodzinnych w świadomości społeczeństwa oraz ich przydatność dla prac badawczych. W trakcie Zjazdu poruszono również problemy związane z digitalizacją materiałów archiwalnych oraz ich zabezpieczeniem i konserwacją.
Zastanawiano się również nad działaniami archiwów w zakresie popularyzacji tematyki archiwalnej. Jak do tej pracy można wykorzystać media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, You Tube, Twitter. Próbowano również określić warunki na jakich powinna funkcjonować współpraca archiwów z mediami (prasa TV, radio), aby była satysfakcjonująca dla obu stron.
Ciekawą formą prezentacji zagadnień archiwalnych była sesja posterowa. Postery dotyczyły m.in. mitów i stereotypów o archiwach i archiwistach, zbiorów społecznych, identyfikacji archiwalnych materiałów fotograficznych i były prezentowane przez wszystkie dni Zjazdu. Z ich autorami można było się spotkać i porozmawiać w trakcie wspomnianej sesji posterowej.
Imprezą towarzyszącą Zjazdowi był przegląd filmów archiwalnych.
Podczas trwania Zjazdu prezentowane były również nowoczesne metody zabezpieczania materiałów archiwalnych, od opakowań bezkwasowych po nowoczesny sprzęt do digitalizacji archiwaliów.